Rabu, 11 Januari 2012

Syiah dalam Literatur Sunni dan Syiah,Bagian Akhir
(Gambar ilustrasi,Imam Ali,Imam Hasan dan Imam Husein)


105 QS Al-Baqarah : 2

106 QS Al-Anbiya : 107

107 QS Ali Imran : 110

108 QS At-Taubah : 100

109 QS Al-Hasyr : 8

110 Ibid., : 9

111 Ibid., : 10

112 Hilyatul Auliya, III/136-137 oleh Al-Isfahani, Siyar A’lam An-Nubala’ IV/395 oleh Adz-Dzahabi, Fadhail Ash-Shahabah, lembar 19A-19B oleh Ad-daraqutni, jawahirul Iqdain II/449 oleh As-Samhudy Al-Hasaniy.

113 Firaq Asy-Syi’ah, h. 19-20.

114 Ibid., h. 25

115 Ibid., h. 20

116 Ibid., h. 21

117 Ibid., h. 6

118 Firaq Asy-Syi’ah, h. 22

119 Ibid., h. 23

120 Ibid., h. 23

121 Ibid., h. 24-25, vide Tarikh Al-Yaqubi Asy-Syi’i, II/215.

122 maqatil at-Thalibiyyin, h. 119

123 Tarikh Al-Ya’qubi, II/242-242, Muruj Adz-Dzahab, II/64, oleh Al-Mas’udi Asy-Syi’i

124 Al-Mas’udi, III/70

125 Tarikh Khalifah bin Al-Khayyath, 234, Maqatil Ath-Thalibiyyin, 80, Tarikh Al-Mas’udi, II/71

126 Tarikh Al-Ya’qubi, II/245, Al-Ihtijaj, II/291, oleh Ath Thabarsi.

127 Firaq Asy-Syi’ah, h. 26-33

128 Ibid., h. 53

129 Ibid., h. 54

130 Ibid., h. 54

131 Firaq Asy-Syi’ah, h. 58-59

132 Ibid., h. 59

133 Ibid., h. 62

134 Ibid., h. 63

135 Ibid., h. 67-68

136 Firaq Asy-Syi’ah, h. 68-69

137 Ibid., h. 78

138 Ibid., h. 85

139 Ibid.

140 Ibid., h. 88-89

141 Firaq Asy-Syi’ah, h. 91-92

142 Ibid., h. 95

143 Ibid., Firaq Asy-Syi’ah, h. 96-109

144 Kasyful Murad Syarh Tajrid Al-Itiqad, h. 314, oleh Ibnul Muthahhar Al-Hulliy

145 Tarikh Ath-Thabari, V/88, As-Sunnan Al-Kubra, VIII/173 oleh Al-Baihaqi, Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah, VII/406 oleh Ibnu Taimiyah.

146 Al-Muhashshal, h. 575-587

147 Ibid., h. 587

148 Maqalat Al-Islamiyin, I/66-146

149 Nahjul Balaghah, III/7

150 As-Syi’ah wat Tashhih, h. 14-46

151 Tarikh Asy-Syi’ah, h. 206-207, 211.

152 At-Tasyayyu’, h. 60.

153 Al-Muntazham, VII/27 oleh Ibn Al-Jauzi, Al-Bidayah wan Nihayah, XI/240 oleh Ibnu Katsir

154 Tarikh Syi’ah, h. 206-208, 210, juga At-Tasyayyu, h. 71

155 Al-Bidayah wan Nihayah, XI/266

156 Ibid., XI/261

157 At-Tasyayyu’, h. 61

158 Tarikh Asy-Syi’ah, h. 215-216, 219

159 Al-Bidayah wan Nihayah, XIII/196-201, Tarikh Al-Khulafa’, h. 435 oleh As-Suyuthi

160 Tarikh As-Siyasi wal Fikri, h. 270-271 oleh Dr. Abdul Majid Abdul Futuh Badawi

161 As-Syi’ah wat Tashhih, h. 70-71

162 Tarikh Asy-Syi’ah, h. 221-222

163 Asy-Syi’ah At-Tashih, h. 71

164 At-Tasyayyu’, h. 76

165 Ibid., h. 76

166 Syah Abbas Al-Kabir, h. 218 oleh Dr. Badi’ Muhammad Jum’ah

167 Syah Abbas Al-Kabir, h. 250, 252, 254, 267, 270, 271.

168 At-Tasyayyu’, h. 63 dan Asy-Syi’ah wat Tashih, h. 86-87

169 UUD Republik Islam Iran, h. 29

170 Al-I’tisham Bihablillah, h. 43

171 Muqadimmah As-Sunnah wa Makanatuha fit Tasyri’ Al-Islami, h. 9 (khusus catatan kaki no. 1).


Share

Tidak ada komentar:

Posting Komentar